Основні наукові підходи щодо осмислення моделі мовної політики як політологічного концепту

Автор(и)

  • С. В. Савойська МАУП

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2020.5.5

Ключові слова:

модель мовної політики; політологічний концепт; політичні мережі; герменевтичне коло; причино-наслідкові зв’язки; інституціональний; геополітичний; ідеологічний; синергетичний; постмодерністський

Анотація

Досліджуються наукові підходи щодо осмислення моделі мовної політики як політологічного концепту, якими є: герменевтичне коло, за ознаками якого побудовано зазначену модель, складові якої є єдиним цілим, що складається з окремих секторів, які є політичними мережами, котрі пов’язані між собою політологічними контекстами, тобто причино-наслідковими зв’язками; інституціональний, складовими якого є Інститут глави держави, парламент, уряд, суд, політичні партії, органи місцевого самоврядування, громадські організації, громадянське суспільство та ін. інституції; мережевий, який дає можливість з'ясувати, з яких політичних мереж складається модель, яка на етапах формування та здійснення мовної політики різними адміністраціями і державами, піддається змінам; геополітичний, завдяки якому з’ясовано, що суб’єкти російських та ін. політичних партій та громадських організацій ставлять за мету знищити Україну як суверенну державу, спираючись на російську мову, яка має отримати статус офіційної/державної, та російське населення, яке, на переконання окремих російських політиків і науковців, є не національною меншиною у державах пострадянського простору, зокрема в Україні, а корінною нацією; ідеологічний, який є системою концептуально оформлених політичних, правових, релігійних, філософських уявлень, поглядів та ідей на політичне життя, які відображають інтереси, світогляд, ідеали, настрої людей, суспільства, політичних партій, громадських рухів та ін. суб’єктів політики, які конструктивно чи деструктивно впливають на будову моделі; ціннісний, який тісно пов’язано з мовою, ідеологією, самосвідомістю суб’єктів мовної політики, їх політичною культурою, вербальною та політичною поведінкою; синергетичний, який допомагає аналізувати модель через призму взаємодії її частин, яка за сутністю є конструктивною чи деструктивною; постмодерністський, породженням якого є мультикультуралізм, демократія, занепад комунізму, глобалізація, децентралізація тощо, які визначають вербальну, реальну та символічну поведінку політиків, окремі з яких гальмують процес здійснення мовної політики та негативно впливають на розбудову її моделі.

Акцентовано увагу на осмисленні «моделі мовної політики» як політологічного концепту, яка складається з політичних мереж та політологічних контекстів, які зв'язують її частини у складну конструкцію, які взаємодіють за принципом герменевтичного кола.

Визначено поняття «герменевтика», що є основою виникнення «герменевтичного кола» як явища і поняття, основою якого є: пізнання мови і моралі, які регулюють поведінку суб’єктів мовної політики; розуміння змісту та значення політологічних контекстів і політичних мереж моделі мовної політики; політологічне знання, за допомогою якого досліджено закони, програми, наукові праці, історичні і політичні джерела, політичні рішення та явища, які вивчаємо, аналізуємо мовно-політичні ситуації та процеси.

Доведено, що кожен з підходів, який використано для осмислення зазначеної моделі, є важливим, позаяк усі вони у комплексі допомагають розглянути її будову та з’ясувати, що конструктивна чи деструктивна її суть залежить від режиму, який панує у державі, тобто форми правління та ідеології, які по-різному впливають на здійснення мовної політики, формування цієї складної конструкції
та її розбудови. 

Біографія автора

С. В. Савойська , МАУП

доктор наук в галузі політології, професор

Посилання

Алексєєв О. Політична герменевтика як метод політологічного дослідження: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23. 00. 01 / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2008. 20 с.

Bowring B. Language rights in practice – the case of the former editor of the only Khakas language newspaper / Lukanovic S. N. (ed.). A Shared Vision: Intercultural Dialogue – A Global Paradigm to Promote Linguistic and Cultural Diversity. Ljubljana, Slovenia: Slovenian National Commission for UNESCO, Institute for Ethnic Studies. 04 Nov. 2010. P. 87-106.

Бжезинський З. «Наступною «гарячою точкою цілком може стати Україна». Голос України.

08. 08. C. 2.

Білик Б. Проблеми державної мови в Україні (1989-2004 рр.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2005. Т.VI. С. 160-164.

Брацкі А. Українське мовне питання чи питання української мови – соціо-психокультурний аспект. К.: Центр українознавства Київського національного у-ту ім. Т. Шевченка, 2012. Вип. 8. С. 86-89.

Бунецький Л. Аспекти інституціоналізму в сучасній політичній науці: аналіз феномену «політичний інститут». Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія Філософія. Політологія. Вип. 91-93. 2009. С.60-64.

Вишняк О. Ставлення українських громадян до питання про статус мов у державі. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. 2008. С. 144-157.

Гавдида Н., Назаревич Л. Лінгвоцид як форма мовної політики. Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. Вип. ІІ(24) 2014 78. С. 77-80.

Гадамер Г. – Г. Герменевтика і поетика / Г. – Г. Гадамер; пер. з нім. К.: Юніверс, 2001. 288 с.

Гельман В. Институционное строительство и неформальные институти в современной российской политике. Полис. Политические исследования. 2003. №4. С. 6-25.

Горбатенко В. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття / В. Горбатенко. Політичний менеджмент. Київ, 2005. №1. С. 3 – 13.

Gorenburg D. Soviet Nationalities Policy and Assimilation / D. Arel, B. Ruble (eds.). Rebounding Identities: The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Baltimore M D: Johns Hopkins University Press, 2006. P. 273-303.

Данилевська О. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР/Оксана Данилевська. К., 2009. 176 с.

Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. Том 1: Пер. з англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. 512 с.

Дзюба І. Що за обрієм? (наша культурна спадщина і культурне майбуття) / Дзюба І. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Київ: Наукова думка, 1992. Вип. 1. С. 225-230.

Діяк І. Українське відродження чи нова русифікація?: Наукове видання. К.: Гранослов, 2000. 304 с.

Дьоміна О. Аксіологічні основи національної ідеї / О. Дьоміна. Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 93. С. 201-205.

Іванишин В. Нація, державність, націоналізм. Дрогобич: Відродження, 1992. 175 с.

Климанська Л. Комунікативний потенціал у політиці / Лариса Климанська. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: [збірник наукових праць] / Національний університет «Львівська політехніка» [та інші]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. Випуск 18. С. 104-109.

Кожевніков В. Важкий шлях до рідної мови. Київ, 2005. 27 с.

Колодій А. Національний вимір суспільного буття. Львів: Астролябія, 2008. 368 с.

Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітичний аналіз): [Монографія]. К.: Вища школа, 1998. 392 с.

Лапіна Т. Ідентифікація культури: філософські критерії. Філософія і культура. 2013. № 10.

С. 1407-1418.

Лопушинський І. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: Автореф. дис.... докт. політ. наук: 25. 00. 02 / Національна академія державного управління при Президентові України. К., 2008. 30 с.

Мельник О. «Перший і третій Рим» в контексті ідеології «Русского мира» і верифікації сучасного Ватикану / О. Мельник. Українське релігієзнавство. 2015. № 73. С. 311-319.

Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях / В. Меркель, А. Круассан. Политические исследования. 2002. №2. С.20-31.

Новакова О. Параметри конструктивної взаємодії політичних сил/О.Новакова. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2014. Вип. 15. С. 3-8.

Огієнко І. Історія української літературної мови. К.: Наша культура і наука, 2004. 436 с.

Пірен М., Ребкало В. Духовність особистості – основна цінність демократичного суспільства / М. Пірен, В. Ребкало. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. Вип. 2. С. 228-236.

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф. М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. 448 с.

Постол А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність / А. Постол. Гуманітарний вісник ЗДІА. Запоріжжя, Вип. 42. 2010. С. 69-79.

Пріцак О. Замість монологів і полемік – творчий діалог. Віче. 1994. №4 (25). С. 98-107.

Савойська С. Політологічний контекст моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз [Текст]: монографія / Світлана Савойська; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: Простір-М, 2019. 790 с.

Саворская Е. Политические сети в процессах надгосударственного регулирования: европейский и мировой опыт. М.: ИМЭМО РАН, 2018 с.

Smagulova J. «Language policies of kazakhization and their influence on language attitudes and use» / Smagulova J.Iternational journal of bilingual education and bilingualism. 2008. 19 Dec. Vol. 11. Issue 3-4.

P. 440 – 475.

Українське питання в Російській імперії (кінець XIX – поч. XX ст.): Колективна наукова монографія в трьох частинах. Частина 3. Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. 276 с.

Смолин М. «Украинский туман должен рассеяться, и русское солнце взойдет». Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Москва, 1998. 229 с.

Степанова Н., Андрієнко Ю. Політична участь у добу постмодерну: українська практика

/ Н. Степанова, Ю. Андрієнко. Молодий вчений. №5 (20). Ч. 4. травень 2015. С. 125-128.

Хома Н. Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії / Н. М. Хома. Гілея. Політичні науки. Збірник наукових праць. 2014. № 89. С. 405-408.

Черниш А. Мова та ідентичність у сучасному світі. Мова і суспільство. Львівський університет

ім. І. Франка, 2012. Вип. 3. С. 13-22.

Шевчук Г., Трач Н. Мовна політика після Помаранчевої революції. Магістеріум. Мовознавчі студії. 2009. Вип. 37. С. 97-104.

Шипунов Г. Ідеологія політичних партій: методологічні засади дослідження / Г. Шипунов. Політикус. 2017. Вип. 3. С. 43-47.

Шипунов Г. Концептуальні особливості визначення «лівих» та «правих» політичних партій в умовах постіндустріального суспільства. «Грані». 2017. Том 20. Вип. 1 (141). С. 67-73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-15

Номер

Розділ

Політичний дискурс