Політичний дискурс щодо функціонування політичних партій в Україні

Автор(и)

  • М. В. Примуш Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Я. Б. Ярош Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2020.5.4

Ключові слова:

політична дискусія; політичний дискурс; політичний процес; політичний режим; політична партія

Анотація

Здійснено комплексний аналіз політичного дискурсу, який стосується особливостей функціонування політичних партій в Україні. Акцентовано увагу на тому, що як і будь-яка дискурсивна взаємодія, політичний дискурс не лише відбиває чинні уявлення про сучасний стан розвитку політичних партій та партійної системи, а й творить та змінює їх, оскільки саме в процесі взаємодії громадяни аналізують, сприймають або відкидають уявлення інших громадян, відповідно трансформуючи ті, яких дотримувалися раніше. З’ясовано, що на відміну від політичних дискусій щодо конкретних політичних проблем з яким стикаються у своїй діяльності політичні партії до політичного дискурсу належать не тільки раціональні висловлювання, а й емоційні.

Обґрунтовано, що політичний дискурс охоплює усе мовлення політичної сфери, тобто всі дискурсивні акти, що відбуваються в політичних інституціях за участю суб’єктів здійснюваної взаємодії, зокрема політичних лідерів та представників політичних партій. Визначено, що найпоширенішими формами політичного дискурсу є публічні промови лідерів політичних сил, парламентські дебати, обговорення партійних та виборчих програм. Важливу складову політичного дискурсу складають мовленнєві акти, які розташовані на межі політики та засобів масової комунікації, як-от прес-конференції, презентації політичних програм, розміщення агітаційних матеріалів у ЗМІ та дискусії партійних спікерів на радіо, телебаченні та у соціальних мережах. Зазначено, що політичні партії мають активніше залучати громадян до дискусії та обговорення у соціальних мережах. Обґрунтовано, що відсутність належної комунікації з громадянами через Інтернет ресурси, знижує можливості донесення потрібної інформації виборцям.

З’ясовано, що політичну конкуренцію партій можемо вивчати через політичний дискурс, котрий спроможний виступати дієвим ресурсом (провладних чи опозиційних партій), конструюючи й змальовуючи певні обриси політичної реальності, і який здатний здійснювати легітимацію тих чи інших суб’єктів політики. У політичному дискурсі конструюється певна умовна реальність, яка претендує стати політичною практикою. Іншими словами, через дискусію між політичними партіями щодо дихотомії «демократія–авторитаризм» у політичному процесі можуть створюватися нові правила гри.

Демократичне суспільство не лише декларує, але й реально гарантує права й основні свободи громадян. Політичні партії виступають важливими елементами соціально-політичної конструкції суспільства та є важливими суб’єктами політичного процесу. В демократичних країнах вони перебирають на себе важливі суспільні функції, перетворюючись при цьому на невід’ємний елемент суспільства. Політичний дискурс дозволяє з’ясувати роль політичних партій у політичних процесах та змушує до необхідності формування нових підходів у вивченні їх діяльності.

Біографії авторів

М. В. Примуш , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. політ. н., професор

Я. Б. Ярош , Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

д. політ. н., доцент, декан факультету історії, політології та національної безпеки

Посилання

Базылев В. Российский политический дискурс (от официального до обыденного). Политический дискурс в России. М., 1997. 219 с.

Бортніков В. Помаранчева революція на Волині: Історія. Факти. Документи: монографія. Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. 224 с.

Бурдье П. Социология политики. М.: «Socio-Logos», 1993. 336 с.

Гарань В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. Київ: Либідь, 1993. 356 с.

Гарбадин А. Дискурс. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. С. 166–167.

Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: НАДУ, 2009. 392 с.

Дейк T. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. C. 121–127.

Здіорук С., Бичек В. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин. Київ: НІСД, 2001.142 с.

Конончук С., Горобчишина С. Динаміка партійного представництва в Україні після Революції Гідності. URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/ dynamic%20delegat%20site.pdf (дата звернення: 13.03.2020).

Кулик В., Нагорна Л., Постригань Г. Дискурс політичний. Дискурс-аналіз. Дискусія політична. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво, 2012. С. 218–219.

Менджерщкая Е. Термин «дискурс» в современной зарубежной лингвистике. Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации. М., 1997. C. 132–143.

Примуш М. Політичні партії: історія та теорія. Київ: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 416 с.

Романюк А. Скочиляс Р. Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської демократії: монографія. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 207 с.

Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2017. 356 с.

Шведа Ю. Політичні партії України: виборчі партії чи виборчі проекти? Парламентські вибори 2012 року в Україні: наук. дослідж. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. С. 88–94.

Шейгал Е. Семиотика политического дискурса: монография. Волгоград: «Перемена», 2000. 328 с.

Щедрова Г. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. Львів: «Новий Світ-2000», 2015. 396 с.

Якименко Ю. Партійна система України у 2010-2015 рр.: зміни, тенденції, перспективи еволюції. Держава і право: зб. наук. праць. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2015. Вип. 68. С. 181–193.

Ярош Я. Політична конкуренція парламентських партій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. доктора. політ. наук: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Львівський. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2019. 40 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-15

Номер

Розділ

Політичний дискурс