Функціонування єврорегіонів як складова реалізації національних інтересів.

Автор(и)

  • L. A. Litvin Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.10

Ключові слова:

єврорегіон, транскордонне співробітництво, національні інтереси, регіон, інтерактивність

Анотація

Метою даної роботи є проаналізувати функціонування єврорегіонів як складової реалізації національних інтересів України.

Проаналізовані основні підходи до визначення поняття та сутності єврорегіонів у контексті реалізації національних інтересів, визначені функції єврорегіонів та структурно-функціональні особливості єврорегіонів за участю України, представлено авторське бачення сутності єврорегіонів. Так, поняття єврорегіону визначене як інтерактивна, інституціолізована форма транскордонного співробітництва, де шляхом співпраці учасників єврорегіону вирішуються спільні політичні, соціально-економічні, інформаційні проблеми та відстоюються регіональні й національні інтереси.

Надане визначення поняттю транскордонного співробітництва в компаративному аспекті. Зазначено, що при ефективному функціонуванні єврорегіони можуть бути певним засобом реалізації соціально-економічного та політичного потенціалу прикордонних територій, підвищення рівня життя прикордонних територій, комунікативним каналом, а також вектором збереження та реалізації національних інтересів. Узагальнюючи підходи до визначення сутності єврорегіону окреслені основні функції останнього: створення міцних транскордонних зв’язків; вирішення соціально-економічних, політичних та екологічних проблем прикордонних територій; покращення рівня життя населення прикордонних територій; інформаційна функції; налагодження комунікативних каналів; участь у налагодженні кадрової та міграційної політики, а також в удосконаленні законодавства щодо транскордонного співробітництва; формування позитивного іміджу стабільного, відповідального партнера на міжнародній арені тощо.

Зазначено, що фактично налічуються наступні єврорегіони за участю України: спільно утворені із країнами-членами ЄС («Карпатський єврорегіон», «Єврорегіон «Буг», «Єврорегіон «Нижній Дунай», «Єврорегіон «Верхній Прут»); спільно утворені із країнами, які не є країнами-членами ЄС («Єврорегіон «Дністер», «Єврорегіон «Дніпро» в складі Чернігівської області України та Гомельської області Білорусі); в єврорегіоні «Чорне море» Україна перебуває у якості спостерігача.

Наголошено на доцільності інтерактивного рівня міжнародних відносин, адже на сучасному етапі транскордонне співробітництво має підлягати певній інтерактивності. В контексті даного дослідження під інтерактивністю мається на увазі обмін та доповнення інформаційним і кадровим потенціалом між сторонами єврорегіону, яке має включати розробку спільних інформаційних, політичних, соціально-економічних проектів. Ключовим моментом є інформаційний процес та процес комунікації між населенням єврорегіону та представниками місцевої влади.

Біографія автора

L. A. Litvin, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

к. політ. н., доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями [Електронний ресурс]. – Режим доступу до конв. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_106

Європейська хартія прикордонних і транскордонних регіонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу до хартії : http://www.aebr.eu/en/index.php

Źurba I. Єврорегіон як найвищий організаційний і функціональний рівень транскордонного співробітництва / I. Źurba // Zeszyt 13 nierownosci spoleczne a wzrost gopodarczy w kontekscie spojnosci spoleczno-ekonomiczney : [Materiały]. – 2008. – Wydanie 13. – S. 415–431.

Імплементація європейського досвіду функціонування інституціоналізованих структур транскордонного співробітництва в Україні : проблеми та перспективи [доповідна записка] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; Калат Ярослава Ярославівна, Демедюк Ольга Петрівна. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. – 16 с.

Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво : [Посібник] / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – К. : «Крамар», 2011. – 259 с.

Нємець К. А. До питання визначення поняття «Єврорегіон» / К. А. Нємець, Г. О. Кулєшова // «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : Геологія – Географія – Екологія» : [Збірник наукових праць]. – Випуск 824. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2008. –

C. 118–121.

Роїк Н. Г. Інституційна транскордонна співпраця в контексті розширення ЄС : проблеми та перспективи розширення Карпатського єврорегіону / Н. Г. Роїк // Гілея : [науковий вісник] : [зб. наук. пр.]. – 2011. – Вип. 43. – С. 683–691.

Студенніков І. Феномен єврорегіонів в контексті методології історико-регіональних досліджень

/ І. Студенніков // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – 2003. – Вип. 22–23. – С. 187–201.

Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту : https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs. European Committee of the Regions Official Website [Electronic resource]. – Access mode : http://www.cor.europa.eu/en/documentation/ studies/Documents/CoR-EGTCmonitoring.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси