Стан та перспективи трансформації конституційно-правового регулювання врядування в Україні.

Автор(и)

  • M. О. Pukhtynskyi Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.2

Ключові слова:

конституція, конституційне регулювання, публічна влада, належне врядування, організація та діяльність Парламенту, законодавство щодо статусу Президента України, інновації у сфері виконавчої влади

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблем сучасного стану та перспектив трансформації конституційно-правового регулювання врядування в Україні, яке розглядається як процес системної взаємодії активних учасників (стейкхолдерів) публічної влади та публічного управління.

Висловлюються пропозиції про необхідність інноваційних підходів до трансформації публічної влади, виходячи з нової парадигми владарювання в Україні – парадигми належного врядування. Запропонована авторська позиція щодо оновлення публічної влади, врядування у різних сферах модернізації Конституції України.

Дана характеристика інновацій конституційно-правового регулювання, яка пов'язана з ініціативами Президента України і Парламенту України.

Робиться висновок про те, що сучасний стан конституційно-правового регулювання врядування в Україні характеризується наявністю чималих проблем щодо ефективного функціонування               інститутів конституційного права, системного оновлення Основного Закону. Це диктує необхідність визначення перспектив подальшої трансформації зазначеного регулювання та його прискорення.

При цьому слід дотримуватись основоположних засад конституціоналізму, принципів та конституційних процедур.

Реалізація конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні має передбачати комплексну трансформацію системи владарювання в доктринальному і прикладному аспектах. Доцільно також визначитись із концепцією системного оновлення, модернізації Конституції України, без якої спроби реформування Основного Закону стають проблематичними. У прикладному вимірі доцільно запровадити систему громадського моніторингу та контролю за функціонуванням публічної влади щодо її модернізації з використанням традиційних і новітніх електронних форм безпосередньої демократії.

Біографія автора

M. О. Pukhtynskyi, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

к. ю. н., доцент, старший науковий співробітник

Посилання

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина

/ Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 592 с.

Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. Монографія

/ В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін.; За ред.: В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова,

О. В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

Актуальні проблеми сучасного конституційного права України: збірник наукових праць / відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко та доктор юридичних наук, професор О. В. Батанов. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 458 с.

Довідник з практичного конституціоналізму / вступне слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К.: Парламентське вид-во, 2015. – 328 с.

Досвід децентралізації у країнах Європи: зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. Б. Гройсмана. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 766 с.

Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 286 с.

Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За загальною редакцією

Ю. С. Шемшученка. – K.: TOB «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 800 с.

Конституційне право України: прагматичний курс: навч. посіб. / М. В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій,

Ю. Д. Батан [таін.]; за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова; тех. ред. Ю. Д. Ба¬тан. – Одеса: Юридична література, 2017 – 256 с.

Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні (матеріали науково-практичної конференції) / Заг. ред. Т. В. Мотренка, В. Є. Воротіна. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 197 с.

Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2009. – 204 с.

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац. акад. держ.упр. при Президентові України; Відп. редактор І. А. Грицяк. – К.: «К.І.С.», 2009. – 240 с.

Проект ключових пріоритетів проведення реформ в Україні «Принципи Торонто». –

URL: https://rpr.org.ua/news/pryntsypy-toronto-pryjednatysya/? (дата звернення: 09.09.2019).

On the notions of «good governance» and «good administration». – European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). – Study no. 470 / 2008 CDL-AD(2011 )009. – Strasbourg, 8 April 2011. –

URL: www.venice.coe.int; http://www.eods.eu/library/VC.Stocktaking.pdf (дата звернення: 09.09.2019).

Стратегія інновацій та належного врядування на місцевому рівні. –URL: http://www.slg-coe.org.ua/

wp-content/uploads/2015/05/Strategy_for_Innovation.pdf. (дата звернення 09.09.2019).

Т. Бабешко, Б. Беспалий, С. Дацюк, В. Нікітін, С. Сорока, І. Суліковська, Ю. Чудновський. Концептуальний проект інаваційної Конституції. – URL: http://ffflab.com/wp-content/uploads/2019/08/konstitocija.pdf (дата зверенення: 09.09.2019).

Закон України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66337 (дата звернення: 09.09.2019).

Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66242 (дата звернення: 09.09.2019).

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/66250 (дата звернення: 09.09.2019).

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66254 (дата звернення: 09.09.2019).

Проект Закону України «Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)». – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_66256 (дата звернення: 09.09.2019).

Проект Закону України «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)». –

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66257 (дата звернення: 09.09.2019).

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». –

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66262 (дата звернення: 09.09.2019).

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)». –

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66263 (дата звернення: 09.09.2019).

Указ Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» від 7 серпня 2019 року № 584/2019. – URL: https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949 (дата звернення: 09.09.2019).

Зміни до Конституції: що пропонує Зеленський та коли Рада може ухвалити. – URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/09/04/stattja/polityka/zminy-konstytucziyi-proponuye-zelenskyj-ta-koly-rada-mozhe-uxvalyty (дата звернення: 09.09.2019).

Погребняк С. П., Уварова Е. А. Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека). – URL: http://www.uvarova.info/

wp-content/uploads/Pohrebniak_Uvarova_2013-2.pdf (дата звернення: 09.09.2019).

Передвиборча програма Президента України В.А. Зеленського. – URL: https://program.ze2019.com/ (дата звернення: 09.09.2019).

Указ Президента України «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг» від 4 вересня 2019 року № 647/2019. – URL: https://www.president.gov.ua/documents/6472019-29441 (дата звернення: 09.09.2019).

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 2 вересня 2019 року № 829. – URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829 (дата звернення: 09.09.2019).

В Україні створили три нових міністерства. Уряд реорганізував низку міністерств та оптимізував їх роботу. – URL: https://1news.com.ua/ukraine/v-ukrayini-stvoryly-try-novyh-ministerstva.html (дата звернення: 09.09.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки