Децентралізація як механізм створення передумов демократизації політичної системи в Україні.

Автор(и)

  • V. A. Haponenko Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2018.3.10

Ключові слова:

децентралізація влади, місцеве самоврядування, політичні інститути, інституціоналізація демократії, гібридний політичний режим, політичні цінності, демократизація політичної системи

Анотація

У статті розглядаються теоретичні засади децентралізації, її сучасні особливості та вплив на процес демократизації політичної системи в Україні. Проаналізовано переваги та суперечності децентралізації владних повноважень в контексті демократизації в умовах неінституціоналізованої політичної системи. Вказано, що попри здатність підвищити легітимність органів влади завдяки делегуванню владних повноважень на місця, сприяти формуванню політичної еліти, оптимізувати процес становлення громадянського суспільства та покращити процес комунікації між представниками органів державної влади та громадськості, існує загроза поглиблення регіональної ідентичності на шкоду загальнонаціональній, дезорганізації політичної системи, посилення сепаратистських настроїв. На основі цих даних проаналізовано доцільність здійснення децентралізації у сучасних умовах.

Доведено, що у законодавстві вдало визначено пріоритети та стратегічні завдання процесу децентралізації як чинника демократизації політичної системи, а саме – підвищення ролі місцевих громад в управлінні державою. Водночас, соціологічні дані демонструють, що попри підтримку населенням реформи децентралізації, громадяни дуже мало знають про її сутність та не готові самі брати участь у прийнятті та реалізації владних рішень. Це значно ускладнює процес децентралізації і дає підстави стверджувати, що реформа не дасть очікуваних результатів та зачепить лише формальні аспекти.

Обґрунтовано тезу про необхідність забезпечення такого функціонування місцевих органів влади, що сприятиме формуванню демократичних цінностей, стимулюванню громадської активності та політичної участі, залученню соціального капіталу у процес управління. Це можливо завдяки поетапності процесу децентралізації, забезпечення ініціативи знизу, комплексу інформаційно-роз’яснювальних заходів.

Біографія автора

V. A. Haponenko, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

к. політ. н., доцент

доцент 

Посилання

Diamond L. “Why Decentralize Power in A Democracy?” Conference on Fiscal and Administrative Decentralization Baghdad, Iraq, February 12, 2004 available at: https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/ Decentralize_Power021204.htm (Accessed 16 December 2015)

Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития / Инглхарт Р., Вельцель К. - М.: Новое издательство, 2011. — 464 с. — (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).

Патнам Р. Творення демократії: Традиції громад.активності в сучасній Італії. / Патнам Р., Леонарді Р., Нанетті Р. Й. — [Пер. з англ. В. Ющенко]. – К: Ви-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 302с.

Putnam R. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. / Putnam R. // Journal of Democracy 6:1 - Jan 1995 – р. 65-78.

О’Доннелл Г. Делегативная демократия / Г. О’Доннелл // Пределы власти. – 1997. - №2-3. – С. 28-34.

Новакова О.В. Формування нової ідеології політичної участі українців / О.В. Новакова // Studia Politologia Ukraino – Polona. – 2015. - Вип. 5 – С. 194-201.

Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Віче: – 2015. - №o 12. – С. 22-24. – Режим доступу: www.viche.info

Розумний М. М. Виклики національного самовизначення : монографія / М. М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с.

Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін.]; . – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с. – Режим доступу: http://despro.org.ua/media/upload/decentral_zac_ya_publ_chno_vladi_dosv_d_evropeyskih_ derzhav_ta_perspektiviukra_ni(2).pd

Гамбург Л. С Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави [Електронний ресурс] / Л.С. Гамбург // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – No4 (І). – С. 134-145. – Режим доступу: http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-4-2014-1/20.pdf

Ставлення громадян України до суспільних інститутів. Результати соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/napryamki/sotsiolohichni-doslidzhennia/stavlennia-hromadian-ukrainy-do-suspilnykh-instytutiv-elektoralni-oriientatsii-2

Партійна система сучасної України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити. Аналітична доповідь Центру Разумкова 16 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/upload/1442416518_file.pdf

Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. / Закария Ф.; Центр исследований постиндустриального общества; [пер. с англ. В.Л. Иноземцев]. – М: Ладомир, 2004. – 342с.

Проекті змін до Конституції України № 4178а від 26.06.2014 р. / Президент України. – Офіц.видання. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні від 1 квітня 2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц.видання. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Громадська думка населення щодо реформи децентралізації [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-naselennya-shchodo-reformi-detsentralizatsii

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси