Олігархічний елітарний егоцентризм та егоїзм як перепона до консолідованої демократії

Автор(и)

  • В. В. Буркало Ужгородський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.7

Ключові слова:

его; олігархія; олігархічний режим; олігархічний егоцентризм та егоїзм; консолідована демократія

Анотація

В статті проаналізовано імпліцитну природу олігархічного егоцентризму та егоїзму як продукту олігархічного его. Его задає матричну нецілісність психічного олігархів і продукує онтологічну неякісність олігархічної свідомості. Наголошено, що олігархізація – експліцитний вираз олігархічного егоїзму та егоцентризму на індивідуальному, груповому, соцієтальному, міжнародному рівнях, з можливістю переваг на шкоду національним інтересам.
Феноменологічно проявляючись в економічному, соціальному, політичному, правовому, управлінському, інформаційному, когнітивному, моральному, культурно-мовному різновидах політичного буття, олігархічний егоїзм має маскулінний характер, потребує маніпулятивного ідейного самовиправдання. Їх (різновидів) раціоналізація і констеляція має тенденцію переростання ситуативного індивідуально-групового (кланово-олігархічного) егоїзму в стійкий, локального в тотальний з кристалізацією в олігархічно-клановому режимі.
Вказано, що олігархічний егоїзм, егоцентризм деформує всю систему відносин в українському соціумі, накладає свої корупційні проекції на основні групи (підприємців, чиновників, суддів, політичний клас), перешкоджає демократизації інститутів, норм, правил, процедур, цінностей, переконань, зразків поведінки, політичної культури, мислення всіх груп, формує олігархічний тип людини, підриває віру громадян і політичних акторів в демократію, в чесність і дієвість правил гри, верховенство права, рівність перед законом, довіру один до одного, розкладає державу зсередини.
Показано, що олігархія – крайня форма елітарного правління, вкрай егоїстична і егоцентрована за своєю психологією, що є основою її самовідтворення і вразливості України щодо зовнішніх загроз. Антидемократичність – атрибутивна якість олігархії. А тому консолідована демократія в її інституційно-процедурному, без утвердження соціальних прав, розумінні за олігархічного режиму унеможливлюється як на рівні еліт, бо олігархи є антидемократичною елітою, так і на процедурному, суб’єктивно-психологічному та інституційному рівнях. Деолігархізація – необхідна умова поступу до консолідованої демократії. Приборкання его і егоїзму – необхідна умова деолігархізації.

Біографія автора

В. В. Буркало , Ужгородський національний університет

к. філос. н., доцент

Посилання

Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки. Київ: Знання, 2007. 718 с.

Буркало В. Теософські ремінісценції буддо-християнської смисло-символічної сутності української казки про Кирила Кожум’яку / Innovative trends in science, practice and education. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference Munich, Germany, February 22 – 25, 2022. С.439-443.

Віхров М. Прагматичний патерналізм. Як досвід і розрахунок відвертають українців від ліберальних реформ. Тиждень.ua. 6 червня 2018. URL: https://tyzhden.ua/prahmatychnyj-paternalizm-iak-dosvid-i-rozrakhunok-vidvertaiut-ukraintsiv-vid-liberalnykh-reform/ (всі дати звернення:21.08.23).

Демократична ерозія. Що змушує слабшати демократії по всьому світу. Лекція професорки політології Сьюзен Стоукс. 22 жовтня 2022. URL: https://forbes.ua/lifestyle/demokratichna-eroziya-shcho-zmushue-slabshati-demokratii-po-vsomu-svitu-lektsiya-profesorki-politologii-syuzen-stou

Закон України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2021. № 51. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text

Закон України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2021. № 51. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text

Ковалевський В. О. Україна у режимі «capturestate»: причини, політична сутність, перспективи / Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : монографія / авт. кол.: Г. І. Зеленько (керівник, наук. ред.), Т. А. Бевз, ін. К.: ІПіЕнД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2021. С.273-303.

Колодій А.Ф. «Олігархи» й «олігархат»: зміст понять та українська політична дійсність / Наукові записки. Том 19. Політичні науки. 2001. С.31-35.

Кононенко С. Суспільство і політика за умов олігархії. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 36. С. 60 – 70.

Коржов Г. Олігархічна природа сучасного політичного режиму в Україні / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2008. Вип. 3. С.103 – 117.

Маркіна І.А., Калініченко О.В., Лесюк В.С. Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019 рік. Том 4. № 3. С.173–180.

Олігархічний український капітал. Аналітична записка / Центр економічної стратегії. Підготували: Д. Горюнов, Б. Прохоров, М. Самойлюк, В. Ноздрін. 29 листопада 2022. 101 с.URL:https://ces.org.ua/oligarchic-ukrainian-capital-research/

Платон. Держава. Київ, 2000. 355 с.

Поглиблення нерівності в доходах населення в умовах збройної агресії проти України. 23.05.2023. URL:https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/pohlyblennya-nerivnosti-v-dokhodakh-naselennya-v-umovakh-zbroynoyi

Тимошенко В. І. Деформація індивідуальної правосвідомості як передумова зловживання правом / Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. №3 (89). С.13 – 22.

Указ Президента України № 459/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2022#Text (дата звертання: 7.07.23).

Черенько Л.М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності: монографія. К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2021. 423 с.

Юнг К. Ґ. Аion: Нариси щодо символіки самості / Пер. з нім. К. Котюк; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. Львів: Вид-во «Астролябія», 2016. 432 с.

Michaels K. Freedom from Ego Illusions. Kindle Edition, 2013. 250 р.

Michels R. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy / Translated by Eden and Cedar Poul. Botoch Books. Kitchener, 2001. 245 p. URL: https:// socialsciences. mcmaster .ca/econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf

Not Seeing the Forest for the Trees. URL: https://ascendedmasterlight.com/ego2/

Robert M. Wealth or income? URL: https://thenextrecession. wordpress. com/ 2020/07/15/wealth-or-income/

The human ego. URL: https://ascendedmasterresources.com/who-you-are-main-page/219-2/

What is the core of your (lower) being? URL: https://ascendedmasterresources. com/who-you-are-main-page/what-is-the-core-of-your-lower-being/

Your Christ self. URL: https://ascendedmasterresources.com/who-you-are-main-page/your-christ-self/

Your spiritual self. URL:https://ascendedmasterresources.com/who-you-are-main-page/your-spiritual-self/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

Політичний дискурс