Екологічна безпека як фундаментальна складова національної безпеки

Автор(и)

  • М. І. Хилько Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2021.6.11

Ключові слова:

національна безпека; екологічна безпека; екологічні загрози; екологічна стратегія; національний екологічний інтерес

Анотація

Проаналізовано місце і роль екологічної безпеки в системі національної безпеки України. З’ясовано, що екологічна компонента є надзвичайно важливим, та все ще мало усвідомленим складником національної безпеки, що гарантує захищеність життєво-важливих інтересів людини, суспільства, держави і природного довкілля від реальних чи потенційних загроз, що їх створює здебільшого сама людина. Це накладає відбиток на політичну, економічну, соціальну, духовну, інформаційну, воєнну та інші сфери життєдіяльності і врешті-решт на здоров’я людини. Тому українська держава не може бути ні демократичною, ні правовою, ні соціальною (про йдеться у Ст 1. Конституції України) якщо вона не буде екологічною, якщо не забезпечить первинні права людини на чисте повітря, чисту воду і продукти харчування. Ось чому екологічну безпеку слід розглядати не просто як складову національної безпеки, а як фундаментальну її складову і навіть більше – як інтегратора, який здатен консолідувати суспільство і забезпечити його прогресивний поступ.
Виявлені основні причини виникнення надзвичайних ситуацій, небезпек, загроз, техногенних аварій і катастроф в Україна за останні роки. Акцентується увага на зростанні масштабів екологічних загроз у військово-промисловому комплексі, в хімічній, нафтохімічній галузі, агропромисловому комплексі. Зазначається про посилення синергетичного характеру дії небезпек. Визначено низку загроз національним інтересам в екологічній сфері.
Підсумовується, що при визначенні місця екологічного складника в системі національної безпеки важливий методологічний контекст полягає у стратегічному плануванні екологічної політики та визначенні особливостей формування відповідних прогностичних стратегій як складової цілісної системи національної безпеки на короткострокову та віддалену перспективу, що забезпечується системою організаційно-правових, економічних, технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів екологічного характеру.

Біографія автора

М. І. Хилько , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

д. філос. н., професор

Посилання

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / За ред.. М.Ф. Головатого, та О.В. Антонюка. К.: МАУП, 2005. 792 с.

Закон України «Про основи національної безпеки України» Відомості Верховної Ради України. № 39. 26.09.2003.

Стратегія національної безпеки України. Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015.

Екологічна енциклопедія: У 3-х т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006. Т.1. 432 с.

Хилько М.І. Екологізація політики. К.: ВАДЕКС, 2014. 344 с.

Яценко Л.Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення: аналіт. доп. К.: НІСД, 2014. 52 с.

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р. № 2697-VIІІ від 28.02.2019 р. Відомості Верховної Ради. 2019 № 16 ст. 70.

Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку на період до 2030 року» № 722/2019 від 30.09.2019 / zakon.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-15

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси