Інституційні основи модернізації політичних мереж моделі мовної політики

Автор(и)

  • С. В. Савойська Міжрегіональна академія управління персоналом

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2021.6.7

Ключові слова:

модель мовної політики; політичні мережі; модернізація; інститути; незалежність; Україна

Анотація

Досліджуються інституційні основи модернізації моделі мовної політики. Обґрунтовано, що інституційною основою модернізації політичних мереж моделі мовної політики є українська або ін. мова (у різні часи – це києворуська, церковнослов’янська, староукраїнська, руська та ін.) як державна інституція, яка у XV-му та XVI-му ст. використовувалася у церковних перекладах та у службі Божій. Мовна політика модернізації торкнулася церковної сфери саме тоді, коли українська церква стала незалежною, коли священики мали можливість проводити службу Божу та читати проповіді українською (церковнослов’янською) мовою.
Дається визначення поняття «модернізація», що розуміємо як: культурні і демократичні зміни; оновлення діяльності певної інституції чи галузі, яка несе значні рудименти минулого та підпорядкована його завданням; глибокі зміни в освітньому авторитарному світогляді; перегляд принципів функціонування освіти, її реформування відповідно до нових вимог. Охарактеризовано діяльність тих інститутів, які незалежна Українська держава отримала у спадок від СРСР, однією із причин розпаду якого є те, що ця наддержава намагалася побудувати безнаціональне одномовне суспільство, яке у нових демократичних умовах не може функціонувати конструктивно та повноцінно діяти. З’ясовано, що ігнорування національних, зокрема мовних факторів, виявилося одним із чинників нежиттєздатності імперії, позаяк багатонаціональній державі потрібен плюралізм політичних та ідеологічних думок.
Акцентується увага на тому, що з відновленням незалежності нові демократичні інститути (інститут Президента, законодавчий інститут, яким є в Україні Верховна Рада, виконавчий інститут – Кабінет Міністрів, а також мережа судових, комунікаційних, управлінських, освітніх та ін. інститутів) визначили тип побудови моделі мовної політики в Україні, яка є монокультурною, а також – демократичний напрямок розвитку її мовної політики. Визначено, що індикатором політичних мереж моделі є українська мова як державна інституція, а також інші політичні інституції, які регулюють мовну політику, визначають її вектор розвитку та розв’язують мовно-політичні проблеми. У цьому сенсі виявлено, що напруження виникає унаслідок конкуренції двох основних політичних інститутів та їх ідеологій – національно-демократичної та комуністичної, які провокують протистояння, приміром, у ділянках українського і російського націоналізмізмів. З’ясовано, що модернізація політичної мережи моделі мовної політики відбулася у добу правління Л. Кучми та інших проросійськи налаштованих політиків, які неухильно і цілеспрямовано вели українську спільноту до її поляризації, розколу та мовно-політичної кризи. Враховуючи діяльність різних політичних інститутів, а також бачення розвитку держави та її моделі мовної політики, виявлено, що між «правими» (національнодемократичні політичні сили) та «лівими» (комуністи, соціалісти, соціал-демократи та ін.) політичними інститутами виникають непорозуміння, протистояння та мовно-політичні конфлікти, які відбуваються під час обговорення мовних законів, їх ратифікації та ухвалення.
Доведено, що функціонування інститутів, які є основою модернізації політичної мережи моделі мовної політики, залежить від ідеології, яка панує, політичної культури суб’єктів, політичної свідомості та політичної поведінки.

Біографія автора

С. В. Савойська , Міжрегіональна академія управління персоналом

доктор наук в галузі політології, професор

Посилання

Ажнюк Б. Мовна політика: європейські критерії і Україна. Українське мовознавство. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. К., 2019. № 1 (49). С. 9 – 31.

Ажнюк Б. Шляхи і методи розширення сфери застосування української мови: концептуальні й практичні аспекти. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. С. 343-367.

Андрусів В. Інституційний інтерес: виникнення та стратегічне значення / В. Андрусів. Стратегічні пріоритети. К., №1. 2006. С. 18-26.

Андрущенко В. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю К.: Знання України. 2004. 737 с.

Бекешкіна І. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні / І. Бекешкіна. Київ: Абрис, 1994. 48 с.

Білик Б. Ідея введення другої державної мови в Україні – згубна для інших її нацменшин, корінної нації. К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. Т. IX. С.154-160.

Брацкі А. Українське мовне питання чи питання української мови – соціо-психокультурний аспект. К.: Центр українознавства Київського національного у-ту ім. Т. Шевченка, 2012. Вип. 8. С. 86-89.

Висоцький О. «Помаранчева» революція як зміна парадигм легітимаційної політики української влади. Гуманітарний журнал. Дніпропетровськ, 2004. № 3 (23). С. 95-101.

Войтенко Ю. Зіткнення цивілізацій і Україна: геополітичний вимір. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. Вип. 85 (6). С. 296-299.

Головатий С. Українська мова – інститут державності. Право України. 2016. № 3. С. 11-62.

Дзюба І. Нагнітання мороку: Від чорносотенців початку XX століття до українофобів початку століття XXI. К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 503 с.

Діяк І. Українське відродження чи нова русифікація?: Наукове видання. К.: Гранослов, 2000. 304 с.

Калиновська О. Мовна ситуація в сфері освіти. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. Юліане Бестерс – Дільгер. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 196-232.

Кичигин С. Война в четвертом измерении [Текст]: научно-художественная книга / С. А. Кичигин. 2-е изд., перераб. К. Молодь, 1989. 303 с.

Клинченко Т. Мовно-культурний розвиток в Україні: політичні відносини і культурні реалії. Національна інтеграція у полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років / Збірник. Відпов ред. І. Ф. Курас, О. М. Майборода. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. С. 215-238.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. К.: Преса України, 1997. 80 с.

Котигоренко В. Ризики альтернативних версій мовної політики в Україні / Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. С. 281-294.

Лопушинський І. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: Автореф. дис.... докт. політ. наук: 25. 00. 02 / Національна академія державного управління при Президентові України. К., 2008. 30 с.

Майборода О., Панчук М. Мовне та політико-ідеологічне протистояння в Україні: причини, чинники, прояви / Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. С. 205-234.

Мацишина І. Регіональні еліти в контексті символізації (1994-2004 рр.). «Політичне життя». Вінниця, 2017. № 2. С. 68-74.

Нагорна Л. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. К.: Світогляд, 2005. 273 с.

Новакова О. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів у сучасній Україні: Автореф. дис. ... докт. політ. наук: 23. 00. 02 / Національна академія наук України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.Кураса. Київ, 2007. 33 с.

Науково – освітній потенціал нації: погляд у XXI ст.: У 3 кн. / Авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін. К.: Навч. книга, 2003. Кн. 2: Освіта і наука. 636 c.

Пірен М., Ребкало В. Духовність особистості – основна цінність демократичного суспільства / М. Пірен, В. Ребкало. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. Вип. 2. С. 228-236.

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф. М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. 448 с.

Пріцак О. Замість монологів і полемік – творчий діалог. Віче. 1994. №4 (25). С. 98-107.

Смольніков Ю. Проблема відродження української мови та історичної пам’яті в Україні (др. пол. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст.). Теоретичний аналіз: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07. 00. 01 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2005. 23 с.

Таран В. Концепція ідеології перехідного суспільства в контексті соціокультурного аналізу: Автореф. дис... д-ра філос. наук: 09. 00. 03 / Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. К., 2001. 40 с.

Чередник Ю. Модернізація державної мовної політики в Україні: теоретико-методологічний аспект: Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25. 00. 01 / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Дніпропетровськ, 2011. 23 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Номер

Розділ

Політичний дискурс