Проблеми урбанізму як об’єкт наукової рефлексії

Автор(и)

  • А. В. Бортнікова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2020.5.1

Ключові слова:

місто; історія міст; урбаністика; соціологія міста; сфера суспільно-політичних відносин; політична урбаністика

Анотація

Міста є предметом всебічних досліджень істориків, соціологів, економістів, філософів, політологів, юристів, культурологів та ін. Теоретичні засади дослідження міст і проблем урбанізму загалом як об’єктів наукової рефлексії мають сталу традицію і спираються на класичні праці знаних зарубіжних фахівців (Е. Берджес, Ф. Бродель, М. Вебер, Л. Вірт, Р. МакКензі, Р. Парк, М. Тихомиров). Здійснено аналіз міжпредметного характеру змісту поняття «місто» в царині суспільно-політичних відносин. З’ясовано досягнення вчених в галузі урбаністики для виявлення змісту і спрямованості процесів соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку людських спільнот в окремі періоди їхньої історії. Розвиток міст, повсякдення жителів цих міст залежать від територіальноадміністративного устрою держави, її політико-правової системи і, відповідно, організації влади. Характер управління в містах визначається рівнем соціально-економічного розвитку міста, його географічного розташуванням, соціального і етнічного складу населення та ін. Показана роль міст у становленні Західної цивілізації та демократії. Доведено, що характер міських поселень в Україні, їх просторові і демографічні характеристики значною мірою є похідними від радянських тоталітарного і авторитарного режимів з притаманними ним плановою економікою та інститутом прописки. Місто як феномен розглядається й у семіотичному аспекті, як своєрідна знакова система, яка детермінована певною ідеологією. Міський простір явно або імпліцитно містить у собі панівну ідеологію, яка унаочнюється в назвах вулиць, гаслах, пам’ятниках, архітектурних спорудах тощо. Розкрито погляди П. Бурдьє на зміст просторових характеристик міста, які відбивають соціальну диференціацію й ієрархію і, відповідно, мають суспільно-політичну спрямованість. Охарактеризовано відносно новий напрям політологічних досліджень міст в Україні – політичну урбаністику.

Біографія автора

А. В. Бортнікова , Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

д. політ. н., професор 

Посилання

Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро: монографія: в 2 томах

/ В. Кривошеїн, О. Висоцький, В. Ніколенко та ін.; за заг. ред. проф. В. Кривошеїна. Т. 1. Дніпро: 2018. 289 с. URL: http://dnu.dp.ua/docs/facults/fsocgum/sociologia/Monografia_Urban_Tom%201.pdf (дата звернення: 13.04.2020).

Парк Р., Берджесс Е., МакКензі Р. Місто. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття: навч. посіб. Київ: Либідь, 1996. С. 116–120.

Вебер М. Город. Вебер М. Избранное. Образ общества; пер. з нем. Москва: Юрист, 1994. 704 с.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV–ХVІІІ ст. Т. 1. Структура повсякденності: можливе і неможливе / пер. з фр. Г. Філіпчук. Київ: Основи, 1995. 543 с.

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. Вирт Л. Избранные работы по социологии: сб. переводов; пер. з англ. Николаев В. Г.; ответ. ред. Гирко Л. В. Москва: РАН ИНИОН, 2005. С. 93–118.

Датування міст як проблема історичної урбаністики: євро¬пейський та український досвід: матеріали «круглого столу» 24 верес. 2008 р. / за заг. ред. В. Г. Панченка. Київ: Ін-т суспільн. досліджень, 2008. 88 с.

Місто й оновлення. Урбаністичні студії / [редкол.: С. Шліпченко, В. Тимінський, А. Макаренко, Л. Малес, І. Тищенко]. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2013. 360 с.

Samsonowicz H. Życie miasta średniowiecznego. Wydawnictwo: Poznańskie, 2017. 240 s.

Кревельд М. Расцвет и упадок государства; пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. Москва: ИРИСЭН, 2006. 544 с.

Тихомиров М. Н. Древнерусские города. Санкт-Петербург: Наука, 2008. 350 с.

Бортнікова А. В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 372 с.

Возняк Т. Філософічні есе. Київ: Дух і літера, 2016. 590 с.

Від мурів до бульварів. Творення модерного міста в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / відп. редактор О. П. Реєнт. Київ: Ін-т історії України, 2019. 608 с.

Європейська хартія міст ІІ. (Маніфест нової урбаністики) від 29 травня 2008р.

URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf (дата звернення: 13.04.2018).

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України № 1382-ІV від 11 грудня 2003 р. Редакція від 16.04.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 (дата звернення: 25.09.2019).

Україна: огляд процесів урбанізації / Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 2015. 218 с. URL: https://www.slideshare.net/Mistosite/ss-66014065 (дата звернення: 25.09.2019).

Вершина В. А., Михайлюк А. В. Семиотическое пространство города. Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 20 квіт. 2018 р.). Дніпро: ЛізуновПрес, 2018. С. 46–48.

Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України від 09.04.2015 № 317-VІІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/317-19 (дата звернення: 13.04.2018)

Бурдье П. Социология политики / пер. з фр.; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. Москва: Socio-Logos, 1993. 336 с.

Хома Н. Політична урбаністика: концептуалізація правового поля. Studia politologica Ucraino-Polona. Rocznik nauk politycznych. N. VІ. Zytomierz; Kijow; Krakow, 2016. S. 250–257.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-15

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки