Вплив постмодернізму на розбудову моделі мовної політики.

Автор(и)

  • I. Vdovychyn Львівський національний університет ім. І. Франка
  • S. Savoyska Міжрегіональна академія управління персоналом

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.13

Ключові слова:

постмодернізм, модель мовної політики, політичні технології, символічна політика, маніпуляції, плюралізм, віртуалізація політичного життя

Анотація

Досліджується вплив постмодернізму на розбудову моделі мовної політики, складовою якого є політичні акції, технології, флешмоби, політичні шоу, маніпуляції та ін., які негативно впливають на формування моделі. З’ясовано, що позитивною складовою розбудови моделі мовної політики у добу постмодернізму є такі явища як свобода, незалежність, демократія плюралізм, а в державах Європейського Союзу – мультикультуралізм та ін. Гальмують розбудову моделі мовної політики політичні технології, політичні акції антиукраїнськи налаштованих інституцій, політичні демонстрації, які спрямовано на формування в українців проросійської самосвідомості, неприйняття усього українського: української незалежності, соборності, мови, культури, історії, героїв та ін. Зазначено, що гальмує розбудову моделі мовної політики також і символічна мовна політика, яку антиукраїнськи налаштовані інституції використовують для маніпулювання суспільною свідомістю та політичною поведінкою спільноти і не лише під час виборів, а й щоденно заради реваншу та перемоги. Дається визначення постмодернізму як явища і конструкту, якому притаманні: падіння поваги до влади, що ми спостерігаємо не лише на прикладі України, яка за період незалежності пережила декілька революцій, останньою з них є «Революція гідності», а й інших закордонних і доволі успішних демократичних держав таких як Канада, Бельгія та ін., де влада невзмозі подолати мовно-політичні протистояння та розв’язати мовно-політичні проблеми цивілізованим шляхом; посилення самовираження людини, яке породжено постмодерністськими реаліями життя звичайних людей та суб’єктів політики, а також викликано використанням політичних технологій, які сприяють карнавалізації протестних акцій; «засліплення грою символів», коли флешмоби, перфоманси і театралізація використовуються для того, аби показати вади влади, її некомпетентність, небажання працювати на благо народу і держави; віртуалізація політичного життя, яка відбувається під час виборів, коли боротьба ідей і програм замінюється боротьбою політичних шоу-менів за кількість глядачів/читачів, лайків, повідомлень у соціальних мережах, що яскраво показали у 2019 році президенські вибори в Україні; перетворення політики на «ток-шоу», коли приватні телерадіоканали обговорюють одні і ті самі проблеми або очевидні і зрозумілі для більшості глядачів та слухачів питання, які нерідко супроводжуються суперечками та навіть бійками, що телевізійними каналами транслюється багатьом державам світу.

Біографії авторів

I. Vdovychyn, Львівський національний університет ім. І. Франка

д. політ. н., професор

S. Savoyska, Міжрегіональна академія управління персоналом

д. наук в галузі політології, професор

Посилання

Вдовичин І. Теоретико-методологічні підходи до дослідження політологічного змісту теорії постмодерну // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018. – Випуск 14. / Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань «Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи. – С. 217-220.

Вдовичин І. Теоретико-методологічні засади дослідження процесів глобалізації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 р. / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 221-225.

Висоцький О. Технології та стратегії мовної політики / О. Висоцький // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м. Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 68-71.

Висоцький О. Теоретико-методологічні виміри мовної політики / О. Висоцький // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

-13 квітня 2019 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – C. 138-140.

Діяк І. Українське відродження чи нова русифікація?: Наукове видання. – К.: Гранослов, 2000. – 304 с.

Замкова Н. Проекти реалізації «міжмовних відносин» та мовної політики в межах утопічних проектів сучасної України / Н. Замкова // Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / за заг. ред. О. А. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 54-66.

Масенко Л. Двоязика небезпека // Урок української. – 2005. – № 3-4. – С. 3–4.

Горбатенко В. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття / В. Горбатенко // Політичний менеджмент. – Київ, 2005. – №1. – С. 3 – 13.

Остапенко М. Політичний плюралізм як ціннісна основа демократичного суспільства: Автореф. дис. ... докт. політ. наук: 23. 00. 03 / Національний педагогічний у – т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – 36 с.

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 448 с.

Постол А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність / А. Постол // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Запоріжжя, Вип. 42. – 2010. – С. 69-79.

Руда О. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі: монографія / Олена Руда; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2012. – 232 с.

Савойська С. Комунікативний аспект мовної політики регіонального розвитку і територіальної інтеграції у контексті глобалізації (на прикладі децентралізації України) // Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / за заг. ред. О. А. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім Гельветика, 2016. – С. 372-385.

Савойська С. Про політику децентралізації із російським «присмаком» (на прикладі мовної політики сучасної України) // Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. МАУП «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні» / редкол. М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – Вип. 3. – 24 листопада 2016. – С. 126-129.

Сивак Т. Деліберативна демократія як основа становлення стратегічних комунікацій в Україні / Т. Сивак // Res Politicae. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017. – Т. 19. – С. 95-102.

Степанова Н., Андрієнко Ю. Політична участь у добу постмодерну: українська практика / Н. Степанова, Ю. Андрієнко // Молодий вчений. – №5(20). – Ч.4. – травень 2015. – С. 125-128.

Танчин І. Українські праві радикальні партії після Революції гідності / Ігор Танчин, Галина Луцишин // Humanitarian Vision. – 2016. – Volume 2, number 2. – Р. 43–48.

Хома Н. Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії / Н. М. Хома // Гілея. Політичні науки. Збірник наукових праць. – 2014. – № 89. – С.405-408.

Черниш А. Мова та ідентичність у сучасному світі // Мова і суспільство. – Львівський університет ім. І. Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 13-22.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасний політичний дискурс