Особливості формування та реалізації державної політики щодо захисту прав національних меншин (на прикладі України та Республіки Польща).

Автор(и)

  • M. Buchyn Національний університет «Львівська політехніка»
  • K. Dutchak Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.11

Ключові слова:

національна меншина, етнічна меншина, державна етнополітика, захист прав, Україна, Польща

Анотація

У статті розкривається суть поняття «національна меншина». Зокрема, виділено основні риси національних меншин, а саме: менша чисельність у порівнянні з рештою населення країни; наявність культурних, мовних, релігійних чи расових відмінностей від основної частини суспільства; прагнення зберегти свою мову, культуру і традиції; усвідомлення власної унікальності та ідентичності, бажання її зберегти та захистити; наявність ідентифікації себе з нацією, організованою в іншій країні.

Автори аналізують процес формування та реалізації державної політики щодо захисту прав національних меншин в Польщі та Україні. Для аналізу особливостей державної етнополітики науковці використовують як кількісні (чисельність та демографічні характеристики національних меншин, територіальний характер їхнього розселення, фінансова підтримка національних меншин з боку держави, політична активність національних меншин тощо), так і якісні (особливості функціонування інституцій, які здійснюють захист прав національних меншин, рівень відповідності політики захисту прав національних меншин міжнародним стандартам, особливості механізмів міжнародного співробітництва у сфері правового захисту прав національних меншин, ступінь задоволення інформаційних потреб національних меншин та ін.) параметри.

На основі проведеного дослідження автори стверджують, що державна політика Польщі та України щодо захисту прав національних меншин має як спільні, так і відмінні риси. Найбільш відмінними є кількісно-демографічні показники національних меншин в Польщі та Україні. Крім того, автори констатують, що за деякими якісними параметрами (рівень відповідності державної етнополітики міжнародним стандартам та забезпеченість національних меншин джерелами інформації) Польща випереджає Україну та створює умови, які більш ефективно сприяють захисту прав національних меншин.

Біографії авторів

M. Buchyn, Національний університет «Львівська політехніка»

д. політ. н., доцент, професор кафедри політології та міжнародних відносин

K. Dutchak, Національний університет «Львівська політехніка»

здобувач кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Алмаші М. Захист прав національних меншин в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 ; Нац. акад. внутр. справ України. К., 2004. 19 с.

Кириченко Ю. Права національних меншин в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. 2015. 20 с. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/4/part_1/3.pdf (дата звернення: 16.05.2019).

Колісник В. Національний суверенітет та право націй на самовизначення. Вісник Академії правових наук України. 2001. № 1. 46 c. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4534/1/Kolisnyk_33.pdf (дата звернення: 12.05.2019).

Картунов О. Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник. К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 1999. 300 с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-633.html (дата звернення: 13.05.2019).

Липчук О. Стан дотримання та захист прав етнонаціональних меншин в Україні. Політологічні записки. 2012. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_18. (дата звернення: 11.05.2019)

Мельник Г., Губицький Л. Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства. 2017. 150 с. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19759/1/G_Melnik_Konf_07_04_2017_FPMV.pdf (дата звернення: 11.05.2019).

Федунь О., Папіш Н. Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні. 2016. 60 с. URL: http://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/72-98-1-SM.pdf (дата звернення: 07.05.2019).

Шипка Н. Легітимація політичної суб’єктності національних меншин в Україні. Військовонауковий вісник. 2008. Вип. 10. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnv_2008_10_20.pdf (дата звернення: 12.05.2019).

Barwinski M. Pojecie narodu oraz mniejszosci narodowej I etnicznej w kontekscie geograficznym, politycznym i socjologicznym. 2004. 73 s. URL: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3788/Barwi%C5%84ski_Folia %20Geographica_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 18.05.2019).

Idzik I., Nitka J., Marcinowska H., Onuchowska A., Kasprzyk T. Program edukacyjny Równi – Rózni. Podrecznik dla prowadzacych lekcje na temat mniejszosci narodowych і etnicznych. 2004. № 1. 70 s.

Janusz G., Bajda P. Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie. Warszawa, 2000. 34 s.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Definicje, pojęcia dotyczące spraw polonijnych. od 2016-12-11. URL: https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/definicje_pojecia/ (дата звернення: 14.05.2019).

Organek L. Charakter i położenie mniejszości ukraińskiej w Polsce. 2016. URL: http://eprints.zu.edu.ua/21627/ (дата звернення: 11.05.2019).

Piąty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 2015. URL: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/19700/ VRaportUstawowy.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси