Стратегія в зовнішній політиці та реалізації національних інтересів держави: сутність та значення.

Автор(и)

  • L. A. Litvin Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2018.3.6

Ключові слова:

політична стратегія, політична тактика, стратегічне планування, зовнішня політика, національні інтереси

Анотація

Метою роботи є визначити сутність та значення стратегії й тактики в зовнішній політиці й реалізації національних інтересів держави. Зазначено, що розвиток та ефективне функціонування сучасної держави неможливі без визначеної стратегії. Реалізація національних інтересів та національної безпеки також повинні підпорядковуватися конкретним стратегіям дій. Вироблена послідовна політична стратегія є одним із основних факторів ефективної внутрішньої та зовнішньої політики. Акцентовано увагу на тому, що проблемою також постає інтегральність тактичних ходів і стратегічного концепту дій, невідповідність яких може призводити до структурних криз, у тому числі, воєнно-політичного характеру. Надані визначення понять «стратегія», «політична стратегія», «політична тактика», «стратегічне планування». Поняття стратегії досліджено з різних точок зору. Розглянута категорія «мистецтво допустимого». 

Визначені особливості політичної стратегії.

Акцентовано увагу на явищі стратегічного планування. Зазначено, що стратегічне планування сприяє вирішенню низки організаційних завдань, перераховані ці завдання. Означені основні ознаки стратегічного планування. Констатований взаємозв’язок між категоріями «політика» й «стратегія».  Описані певні відмінності політичної стратегії від тактики, за дослідженнями вітчизняних учених. Підкреслено, що концепції зовнішньополітичного розвитку та виокремлення основних національних інтересів, а також побудова їх пріоритетності є найважливішою стратегічною задачею для ефективного розвитку держави. Зазначено, що саме в цих напрямах яскраво виявляється значення стратегії й стратегічного планування в політичній і зовнішньополітичній сферах, а особливої ролі тут набувають стратегічні інтереси.

Виокремлені основні риси ефективної стратегії в зовнішній політиці держави: обов'язкова відповідність стратегії та тактичних дій; визначення конкретного зовнішньополітичного курсу відповідно стратегічних і тактичних дій; ідеологічна підтримка зовнішньополітичної стратегії; наявність «точок контролю», тобто досягнення певних «проміжних» цілей; визначення конкретних стратегій реалізації національних інтересів; відповідність меті засобів її досягнення; стабільність політичної ситуації; раціональне зовнішньополітичне партнерство; контроль над прийняттям рішень.

Біографія автора

L. A. Litvin, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

політ. н., доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Горбатенко В. П. Політичне прогнозування : [Навчальний посібник] / В. П. Горбатенко, І. О. Бутовська. – К. : МАУП, 2005. – 152 с.

Клаузевиц К. О войне. Избранное [Електронний ресурс] / Карл фон Клаузевиц; пер. с нем. А. К. Рачинского. – Режим доступу : https://royallib.com/read/klauzevits_karl/o_voyne.html#88781

Колпаков В. Поняття «політика» і «стратегія» у світлі проблем сьогодення [Електронний ресурс] / Віктор Колпаков // Персонал. – 2014. – № 6. – Режим доступу : http://persona-l.pp.ua/rubrics/ekonomka-poltika1/ponyattya-poltika-strategya-u-svtl-problem-sogodennya

Коротец И. Д. Политология: [Словарь] [Електронний ресурс] / Коротец И. Д. – Р-н-Д. : РГУ В. Н. Коновалова, 2010. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/ dic.nsf/politology/183/

Мироненко П. В. Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності [Електронний ресурс] / Петро Володимирович Мироненко // Політичні інститути та процеси. – 2016. – № 1. – С. 29 – 33. – Режим доступу : http://elibrary.ivinas.gov.ua/325/1/suspilno-politychni-protsesy_1-29-33.pdf

Політологічний енциклопедичний словник / [За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна]. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Ґенеза, 2004. – 736 с.

Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с.

Почепцов Г. Г. Стратегический анализ. Стратегический анализ для политики, бизнеса и военного дела / Георгий Георгиевич Почепцов. – К. : Дзвін, 2004 – 333 с.

Сунь-Цзы. Искусство войны [Електронний ресурс] / Сунь-Цзы ; пер. Н. Конрада. – Режим доступу : http://librebook.me/the_art_of_war

Туронок С. Г. Політичний аналіз і прогнозування [Електронний ресурс] / Станіслав Генріхович Туронок. – Режим доступу : https://stud.com.ua/43949/politologiya/politichniy_analiz_i_prognozuvannya

Steiner G. А. Strategiс Planning [Електронний ресурс] / George A. Steiner. – NY : Simon and Schuster, 2010. – 400 с. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=EXoPC22vb4oC &printsec=frontcover&hl= ru#v=onepage& q&f=false

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціально-політичні проблеми міжнародних відносин та світової політики