Біополітична парадигма як основа формування політологічного контексту моделі мовної політики України.

Автор(и)

  • S.V. Savoyska Міжнародна академія управління персоналом Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2018.3.4

Ключові слова:

необіхевіоризм, проросійський, біополітична парадигма, Україна, політологічний контекст, модель, постбіхевіоризм, мовна політика, біхевіоризм

Анотація

Досліджується біополітична парадигма як основа формування політологічного контексту моделі мовної політики. Зазначено, що біополітична парадигма базується на таких концептах як «біхевіоризм», «необіхевіоризм» та «постбіхевіоризм», які використовуються для вивчення поведінки суб’єктів мовної політики, розуміння мовної політики як проблеми, її аналізу та оцінки мовно-політичної ситуації, яка позитивно чи негативно впливає на формування мовного середовища, спільноту, її розвиток та державу у цілому. Констатується, що біополітичний підхід дав можливість зосередити увагу на політичній культурі та символічній поведінці політиків, які розробляють мовні законопроекти, програми, комплексні заходи, висловлюють пропозиції під час їх обговорення та ухвалюють необхідні рішення, що так чи інакше впливає на здійснення мовної політики, якість життя та поведінку спільноти. Зроблено спробу довести, що  біхевіористична, необіхевіористична і постбіхевіористична теорії є основою формування біополітичної парадигми, яка дозволяє зануритися у суть мовної політики як моделі, проаналізувати її сутність, зміст, значення та розвиток. Стверджується, що біополітична парадигма будується на поведінковому методі дослідження, який відображає міжвладні стосунки, взаємовідносини між російською та українською владами, а також між ними та українською спільнотою. Дається визначення поняття «парадигма», яке автор розуміє як сукупність пізнавальних принципів і прийомів, що відображають мовно-політичну реальність та мовно-політичну проблему, якою, у нашому розумінні, є політологічний контекст мовної політики як моделі, який досліджується з допомогою постбіхевіоризму, тобто, поведінкового напряму. З його допомогою аналізується поведінка російської влади, яка втручається у внутрішні справи України, та проросійськи налаштованих політиків, яких вона використовує для здійснення своїх планів та захисту власних інтересів.

Біографія автора

S.V. Savoyska, Міжнародна академія управління персоналом Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор наук в галузі політології, професор 

доцент 

Посилання

Денисюк С. Культурологічні виміри політичної комунікації: Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 392 с.

Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітичний аналіз): [Монографія]. – К.: Вища школа, 1998. – 392 с.

Лук’янець В. Парадигма // Філософський енциклопедичний словник Національної Академії наук України. Інститут філософії Г. С. Сковороди / Голова редколегії В. І. Шинкарук. – Київ: «Абрис», 2002. – 742 с.

Національна безпека України 1994-1996 рр.: Наук. доп. НІСД / Редкол.: О. Ф. Бєлов (голова) та ін. – К.: НІСД, 1997. – 197 с.

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко, О. І. Ніка, О. І. Хом’як, А. А. Дем’янюк; За ред. Л. І. Шевченко. – К.: АРІЙ, 2008. – 672 с.

Обушний М., Коваленко А., Ткач О. Політологія: Довідник / За ред. М. І. Обушного. – К.: Либідь, 2009. – 501 с.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів: «Новий Світ. – 2000», 2014. – 779 с.

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л.Д.Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2015. – 516 с.

Руда О. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі: монографія / Олена Руда; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2012. – 232 с.

Рупташ О. Парадигмальний підхід у гуманітарних науках // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех; Нац.пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма» – Вип. 122. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.20-32.

Северинюк В. Політична поведінка: проблеми теорії та методології: монографія. – Київ; Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 432 с.

Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2015. – 396 с.

Трибушний О. Мовна політика в Україні: проблеми і пріоритети // Віче. – Київ, 1997. – №9 (66). – С. 99-107.

Чередник Ю. Модернізація державної мовної політики в Україні: теоретико-методологічний аспект: Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25. 00. 01 / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 23 с.

Bimber B. Political Communication in the 2000 Election: Guest Editor's Introduction [Text] / B. Bimber // Political Communication. – 2002. – Volume 19. – Issue 1. – P. 1-3.

Bowring B. The Russian language in Ukraine: complicit in genocide, or victim of state-building? [Text] / Ryazanova-Clarke L. // The Russian Language Outside the Nation Speakers and Identities. Studies in Social Interaction EUP. – Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press, 2014. – P. 56-80.

Zhulynsky M. Cultural, educational and linguistic policy in Ukraine, 1991–1996 // In Towards a New Ukraine I: Ukraine and the New World Order 1991–1996. – Proceedings of a Conference held at the University of Ottawa, 1997. – March P. 21–22.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки