Волонтерська діяльність як форма суспільної мобілізації у відсічі російській агресії

Автор(и)

  • Ю. Ж. Шайгородський Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.12

Ключові слова:

волонтерство в Україні; суспільна мобілізація; консолідація суспільства; суспільна довіра; неформальні громадські об’єднання

Анотація

В статті аналізуються витоки, становлення та розвиток волонтерського руху в Україні як форми суспільного єднання в досягненні суспільно значущих цілей. Наголошено на високому рівні суспільної мобілізації в протистоянні російській воєнній агресії, зокрема – після повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Показано, що волонтерство є однією із форм громадської активності, результатом самоорганізації населення та суспільної мобілізації громадян, ефективним інструментом консолідації задля досягнення спільної мети та впливу на суспільно-політичні процеси.
Доведено, що в умовах загрози державності громадська активність часто реалізується поза межами формальних державних та громадських інститутів, а будується на неформальних принципах, шляхом самоорганізації населення. Акцентовано, що такі об’єднання часто виникають стихійно, але орієнтовані на розв’язання конкретних завдань.
Наголошено, що діяльність волонтерів та волонтерських організацій в Україні користуються підтримкою населення та високим рівнем довіри громадян. Окреслено тенденції створення тимчасових громадських об’єднань за принципами мережевих структур завдяки соціальним інтернет-мережам та посилення взаємодії таких об’єднань громадян у розв’язанні конкретних завдань, спрямованих на допомогу ЗСУ та надання адресної допомоги тим, хто її потребує.
Проаналізовано окремі аспекти державної політики у сфері волонтерської діяльності, зокрема – Національної соціальної сервісної служби України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство соціальної політики України, виокремлено проблеми нормативно-правового характеру забезпечення цієї діяльності, запропоновано окремі напрями удосконалення державної політики у цій сфері.

Біографія автора

Ю. Ж. Шайгородський , Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

д. політ. н., професор, заступник директора з наукової роботи

Посилання

Вайпола Р. Х. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Київ : Академпрес, 1999. 112 с.

Лях Т. Волонтерство як суспільний феномен. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк. 2004. № 3–4. С. 139–144.

Блоха Я. Світоглядні засади волонтерства в Україні в умовах війни. Філософські обрії. 2023. № 47. С. 80–88. URL: http://philosobr.pnpu.edu.ua/article/view/282578/279264

Нагорна Д. Технології залучення молоді до волонтерства в Україні. Social Work and Education. 2022. Vol. 9, No. 3. pp. 340-357. DOI: 10.25128/2520- 6230.22.3.2

Яцюк Т. Теоретико-правова характеристика інституту волонтерства в Україні: основні законодавчі принципи. URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/933

Яремчук С., Семенюк‐Прибатень А., Адамовський В. Правові інструменти розвитку волонтерства в Україні: на виклики воєнного часу. Академічні візії. Вип. 17/2023. URL: https://zenodo.org/record/7730899

Манелюк Ю., Луценко В., Савчук Н. Волонтерський рух України в умовах військової агресії. Політикус. Вип. 6. 2022. C. 29–33. URL: https://doi.org/10.24195/2414- 9616.2022-6.5

Соціальне і правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні в умовах безпекових викликів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / за заг. ред. П. В. Горінова, Р. Г. Драпушка; Навчально-науковий інститут права УДУ імені Михайла Драгоманова (м. Київ, 27 квітня 2023 р.). Київ, 2023. 246 с.

Сучасний «тимурівський рух»: плюси і «підводні камені». ForUm. URL: https://for-ua.com/analytics/2013/07/23/102006.html

Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1895. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1895-2003-%D0%BF#Text

Про волонтерську діяльність : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text

Про волонтерську діяльність (Текст резюме від 19.04.2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/anot/3236-17

Євро-2012: Без фахових волонтерів навіть найдорожчі інфраструктурні об’єкти не матимуть користі. УНІАН. URL: https://www.unian.ua/education/451436-evro-2012-bez-fahovih-volonteriv-navit-naydorojchi-infrastrukturni-obekti-ne-matimut-koristi.html

Діти-волонтери: як маленькі українці допомагають ЗСУ. Армія Inform. URL: https://armyinform.com.ua/2022/09/19/dity-volontery-yak-malenki-ukrayinczi-dopomagayut-zsu/

Маленькі українці з великими серцями. Як діти допомагають ЗСУ. Sil.media. URL: https://sil.media/p/malenki-ukrayintsi-z-velikimi-sertsiami-iak-diti-dopomagaiut-zsu-806866

Андрейченко Т. Ці історії вразять кожного. Як діти допомагають ЗСУ під час війни. Pro Гроші. URL: https://progroshi.news/news/ekonomika/ci-istoriji-vrazyat-kozhnogo-yak-diti-dopomagayut-zsu-pid-chas-viyni-4179.html

Шайгородський Ю. Політична участь як чинник формування громадської думки та поведінкових моделей громадян. Політична система України: конституційна модель та політичні практики : монографія / кол. авт.: Зеленько Г. І. (кер., наук. ред.) та ін. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. С. 400–445.

Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 783. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-%D0%BF#Text

Установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів для провадження волонтерської діяльності на території України. Національна соціальна сервісна служба України. URL: https://nssu.gov.ua/volonterstvo

The World Giving Index 2010. URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/ worldgivingindex28092010print.pdf

The World Giving Index 2016. URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/ 1950a_wgi_2016_report_web_v2_241016.pdf

Caf World Giving Index 2021. A global pandemic special report. June 2021. Р. 18. URL: https://nonews.co/wp-content/uploads/2021/09/WGI2021.pdf

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до окремих ініціатив органів влади (липень 2023 р.). Разумков центр. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-okremykh-initsiatyv-organiv-vlady-lypen-2023r

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 2021. Вип. 8 (22). С. 469.

Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/dovira-do-derzhavi-yak-zberegti-natsionalnu-ednist-zaradi-peremogi

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси