Роль «національних символів» у політичному дискурсі

Автор(и)

  • О. В. Дяченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.6

Ключові слова:

національній символи; державні символи; політичні символи; політичний дискурс

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена насамперед тим, що, незважаючи на певну популярність «національних символів» у науковому та публічному дискурсі, «національні символи» як категорія політичних та соціальних наук не є чітко встановленою категорією, так само як і їх роль у політичному дискурсі.
Отже метою дослідження є розкриття ролі «національних символів» у політичному дискурсі. В основі дослідження лежать системний, міждисциплінарний і дискурсивний підходи, використання яких, значною мірою, й дозволило досягти означеної мети. Були застосовані такі загальнонаукові методи пізнання як індукція і дедукція, аналіз і синтез, порівняння й аналогія, узагальнення й абстрагування, а також такі спеціально-наукові методи як дескриптивний і контент-аналіз, методи деконструкції і реконструкції тощо.
Якщо для одних авторів «національні символи» та «державні символи» є тотожними чи досить близькими за смислом поняттями (а саме встановленими національним законодавством (Конституцією держави або її окремим законом) особливими, історично сформованими, відмінними розпізнавальними знаками держави, які уособлюють її суверенітет і несуть певне ідеологічне навантаження). То інші автори, досить слушно, розмежовують ці поняття, розуміючи «національну символіку» значно ширше.
Політичний дискурс, який спирається на національний контекст, і зокрема на національну символіку, який задає метафору «нації» і використовується у практиці репрезентації, зазвичай нагадуватиме про «націю«. І таке нагадування є «нормальною», звичайною ситуацією у сучасній державній політиці.
Однак одних лише «національних символів», зокрема прапора, що безвольно висить і не коливається вітром, і викарбуваного на монетах герба недостатньо для збереження «наших» звичних уявлень про «націю», мир і «наше» місце в ньому. Вони мають розгортатися дискурсивно. І для цього потрібно, щоб «банальні слова» постійно дзвеніли у вухах громадян чи були в них перед очима.

Біографія автора

О. В. Дяченко , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

к. політ. н., доцент

Посилання

Денисюк С.Г. Символ як форма політичної комунікації. Держава і право. 2012. Вип. 55. С. 544–550.

Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с.

Мамонтова Е.В. Державна символіка як індикатор політичного розвитку (на прикладі країн Центральної Азії та Казахстану). Актуальні проблеми політики. 2019. Вип. 63. С. 125–138.

Полянська В. Символічна політика: сутність, структура, умови реалізації. Політичний менеджмент. 2004. № 3. С. 87–97.

Прибєгін І.С. Національна ідентичність: концептуальні версії та їх реалізація в політичних процесах Ізраїлю: дис. … канд. політ. наук : 03.00.02 / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського. Одеса, 2021. 242 с.

Славіна О.В. Символізація політичної реальності : трансформація концептуального дискурсу: дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2015. 237 с.

Слюсаревський М. Зміст і динаміка уявлень Українського суспільства про національні символи. Проблеми політичної психології. 2021. Вип. 10(24). С. 9–34.

Bantman C., Paola di P. Banal and everyday (inter)nationalism: French and Italian anarchist exiles in London, 1870s–1914. Nations and Nationalism. Vol.29. №1. 2022. P. 176–190.

Benwell M.C. Going Underground: Banal Nationalism and Subterranean Elements in Argentina’s Falklands/Malvinas Claim. Geopolitics. Vol.25. №1. 2017. P. 88–108.

Billig M. Banal nationalism. London : SAGE Publications. 2002. 200 p.

Cusack T. A ‘countryside bright with cosy homesteads’: Irish nationalism and the cottage landscape. National Identities. Vol.3. №3. 2001. P. 221–238.

Edensor T. National identity, popular culture and everyday life. Oxford: Berg. 2002. 224 p.

Hammett D. Envisaging the nation: The philatelic iconography of transforming South African national narratives. Geopolitics. Vol.17. №3. 2012. P. 526–552.

Ichijo A., Ranta R. Food, National Identity and Nationalism: From Everyday to Global Politics. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 2016. 196 p.

Jones R., Merriman P. Hot, banal and everyday nationalism: Bilingual road signs in Wales. Political Geography. Vol.28. 2009. P. 164–173.

Lahoud A.L. The role of cultural (architecture) factors in forging identity. National Identities. Vol.10. №4. 2008. P. 389–398.

Paasi A. Dancing on the graves: independence, hot/banal nationalism and the mobilization of memory. Political Geography. Vol.54. 2016. P. 21–31.

Penrose J. Designing the nation. Banknotes, banal nationalism and alternative conceptions of the state. Political Geography. Vol.30. №8. 2011. P. 429–440.

Unwin T., Hewitt, V. Banknotes and national identity in central and eastern Europe. Political Geography. Vol.20. №8. 2001. P. 1005–1028.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

Політичний дискурс