Редакційна політика

Політика розділів

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Головна редколегія Вісника
Головний редактор – д-р юр. наук, проф. Р.Ф. Гринюк
Заст. головного редактора – д-р екон. наук, проф. І.В. Хаджинов
Члени редколегії:
В.П. Шевченко - д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України,
А.П. Загнітко - д-р філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України,
А.Г. Бобкова - д-р юр. наук, проф., акад. НАПрН України

Редакційна колегія серії Політичні науки
Відповідальний редактор:
М.А. Польовий - д-р політ. наук, проф.
Заступник відповідального редактора:
М.В. Примуш - д-р політ. наук, проф.

Члени редакційної колегії:
dr. hab., проф. Д. Гура-Шопиньский (Польща),
д-р юрид. наук, проф. Р.Ф. Гринюк,
д-р іст. наук, проф. О.П. Іваницька,
д-р політ. наук, проф. М.В. Лазарович,
PhD, проф. Д. ла Фореста (Італія),
к. політ. наук, доц. Г. І. Мелеганич,
PhD, проф. Л. Мокра (Словацька республіка),
к. політ. наук, доц. П. О. Молочко,
dr. hab., проф. А. Морджиєвський (Польща),
д-р політ. наук, проф. Т.Л. Нагорняк,
к. політ. наук, доц. В. В. Осін,
д-р політ. наук, проф. Є. Б. Тихомирова,
д-р політ. наук, проф. Є.Г. Цокур,
д-р політ. наук, доц. О. М. Чальцева